Jaarverslag 2018

Algemeen overzicht

Ook in 2018 was SMEG nauw betrokken bij een aantal lopende en nieuwe projecten in Ethiopie. De politieke situatie in het land is sinds ruim een jaar geleidelijk verbeterd, met name door de benoeming van Dr Abyi Ahmed tot premier. Hij behoort als Oromo tot de grootste bevolkingsgroep , is zeer tolerant opgevoed met een orthodox christelijke vader en moslim moeder. Hij heeft een brede academische, deels in het buitenland afgeronde, opleiding en maakt geen deel uit van de van oudsher corrupte, bestuurlijke elite. Hij wordt door het grootste deel van de bevolking gesteund en ieders hoop is, dat hij een democratischer regering met oog voor de noden en wensen van de gehele Ethiopische bevolking zal kunnen formeren. In betrekkelijk korte tijd heeft hij al veel bereikt, waaronder vredesbesprekingen in het lang lopende conflict met Eritrea. Hoewel de president in Ethiopie een vooral ceremoniele functie heeft, is het betekenisvol, dat recent een vrouw in die functie werd benoemd. Het kabinet van ministers bestaat voor de helft uit vrouwen, waarmee wordt aangetoond, dat emancipatie van vrouwen een prioriteit is. Tegen deze achtergrond wil onze stichting de komende jaren op bescheiden schaal voortgaan met verbetering van gezondheid en toekomstperspectief van de boerenbevolking, met name van de vrouwen en meisjes, in de regio van St Luke s Hospital, Wolisso, Shoa zone, Oromia.

In januari 2019 was ik, Hans Doornbos, voorzitter SMEG, in Ethiopie om diagnostische apparatuur in een kliniek ver in het zuiden van dit enorme land te introduceren en te onderwijzen hoe en wanneer dit middel in te zetten. Natuurlijk heb ik aansluitend Wolisso bezocht om persoonlijke contacten te onderhouden en afgeronde, lopende en op te zetten projecten te bezoeken. Heerlijk weer onder vrienden te zijn en je te laven aan hun gastvrijheid en kookkunst. Ik heb lange, zinvolle gesprekken gevoerd met Sr.Clara (general manager St Luke s Hospital), Desalegn (hoofd public health), weeshuismoeder Birtukan, de tandarts Abera en veel andere betrokkenen bij onze stichtingsactiviteiten.

Weeshuis Abdiwaq: het (begrijpelijk) restrictieve regeringsbeleid betreffende adoptie is verder geeffectueerd: alleen nog in country adoption en dus sluiting van de meeste weeshuizen en stopzetting van elke financiele ondersteuning van overheidswege. Begin 2018 (mijn vrouw Mieke en ik waren ook toen een tijd in Ethiopie) hebben we met weeshuismoeder Birtukan -in aanwezigheid van een goede tolk- afgesproken om haar levenswerk , het Abdiwaq weeshuis, geleidelijk af te bouwen. Inmiddels is de staf dan ook gehalveerd, maar voor de overblijvende vier weesjes is een maandelijkse kostenpost (salarissen en kosten levensonderhoud) van omgerekend 500E nog buitenproportioneel. Overigens zagen de aanwezige kinderen van ruim een jaar tot twaalf jaar oud er gezond, gelukkig en goed gevoed en gekleed uit. Besloten is om de vier weesjes in een afgescheiden, klein deel van het complex onder te brengen en op twee verzorgsters na de staf met een extra maandsalaris te ontslaan. Het weeshuisterrein plus opstallen zijn eigendom van Birtukan, die in het naastgelegen huis woont. Zij gaat de overige ruimten verhuren en heeft dan voldoende inkomen om de haar toevertrouwde kinderen een goed thuis te bieden. Mocht voor opleiding of kleding of anderszins extra geld nodig zijn dan zal zij met ons altijd contact kunnen opnemen.

Tandarts Abera heeft nu een fulltime baan aan zijn tandheelkundige praktijk en heeft de kostbare benodigde apparatuur kunnen betalen met de inkomsten van zijn Medium Medical Clinic. In navolging heeft een andere health professional een vergelijkbaar initiatief ontwikkeld en Abera zijn algemeen medische praktijk afgebouwd. Onze financiele bemoeienissen in deze zijn hiermee succesvol beeindigd.

Veilig water. Onze kernactiviteit blijft om, op initiatief van boerengemeenschappen in de regio van Wolisso, drinkwaterprojecten mee te financieren, waarin begrepen water voor huishoudelijk gebruik, vee en irrigatie. In 2018 werden twee projecten succesvol afgerond en we hadden het geluk van beide de officiele opening bij te wonen, Lemen Metahora in januari 2018 en Abado Jewe in januari 2019. Opnieuw waren we ontroerd door het vreugdevolle onthaal en de grote dankbaarheid van de boerengemeenschap. De officiele eigendomsoverdracht van het project aan het lokale water comite benadrukt de eigen verantwoordelijkheid van de boeren en vergroot hun ambitie om de toekomst van volgende generaties mee vorm te geven. Ook in 2019 hopen we weer als stichting twee waterprojecten financieel te faciliteren.

Onderwijs en emancipatie De spin off van drinkwaterprojecten reikt verder dan gezondheid in engere zin. Met name vrouwen en meisjes, voorheen hele dagen met de watervoorziening in de weer, krijgen meer tijd om voorlichting c.q. onderwijs te volgen. De watervoorziening stimuleert gemeenschapszin en leidt tot nieuwe initiatieven om de toekomst, met name van de jonge generatie, vorm te geven. In Lemen Metahora, een vruchtbaar en dus volkrijk gebied, besloten de dorpsoudsten om zelf een schooltje op te zetten, aangezien de primary school in Lemen lopend onbereikbaar ver weg is. Grade 1 en 2 ( kindergarten) is geen regeringsactiviteit en het lokaal gebouwde schooltje grade 1 en 2 met zelf benoemde onderwijzer functioneert al. Door de onderwijsautoriteiten is toegezegd, dat bij een schoolgebouw volgens de geldende richtlijnen, onderwijzers en materiaal direct door hen worden toegewezen en betaald voor grade 3 en 4. De begroting voor deze primary school start-up bedraagt 25.000 E. Dit leek voor onze stichting moeilijk te financieren, maar wel een zeer belangrijke ontwikkeling binnen onze doelstellingen. Ons bestuur besloot in nauw overleg met onze donors toch deze financiele uitdaging aan te gaan. Dankzij later in dit verslag genoemde donors konden we begin 2019 genoemd bedrag overmaken naar onze contacten in Ethiopie. Ik bezocht Lemen Metahora begin februari 2019 en was onder de indruk van de voortvarendheid , waarmee de dorpelingen aan de slag waren gegaan. Een fraai, groot en centraal gelegen terrein was al toegewezen door de lokale overheid en de betreffende boer/eigenaar met land elders gecompenseerd. KG 1 en 2 waren al van start gegaan in een simpel onderkomen met schoolbord en bankjes, alles met eigen middelen en dankzij een goede organisatie tot stand gebracht. We hopen, dat het gebouw voor grade 3 en 4 met onze financiele steun nog voor het regenseizoen er staan zal en vervolgens snel in gebruik wordt genomen.

Belangrijke donaties werden dit jaar verkregen van de Van Leeuwen Stichting, de Michiel Lowenberg Stichting, Muttathara kringloopwinkel te Castricum en kringloopwinkel KOOK te Alkmaar. Ook veel particulieren steunden onze stichting vaak zeer royaal. Dat we ook de begroting voor het schooltje rond kregen stemt ons dankbaar en de zeer persoonlijke contacten met genoemde stichtingen en vrienden zijn ook een morele steun.

Financiele Status

De baten in 2018 bedroegen totaal bijna 34.000 E en de lasten bijna 15.000 E. Begin 2019 werd het de tweede tranche van 12.500 E voor de bouw van de school overgemaakt. Samen met het resterend eigen vermogen van 2017 is momenteel het positief saldo van de stichting zo n 19.000 E , waarvan 15.000 E gereserveerd voor de twee te realiseren waterprojecten van dit jaar.

Het bestuur van SMEG vergaderde in voor- en najaar en had ook tussendoor frequent contact. De voorzitter hield bij verschillende gelegenheden presentaties om fondsen te werven en/of aan donors terug te rapporteren. Het bestuur is overtuigd van de zin van kleinschalige steun zowel moreel als financieel aan boerengemeenschappen in de omgeving van Wolisso, zeker tegen de achtergrond van de verbeterde politieke situatie. Wij zijn onze donors zeer erkentelijk voor het in ons gestelde vertrouwen en staan ervoor garant , dat elke euro van u wordt ingezet om onze doelstellingen te verwezenlijken.