school

De eerdere succesvolle afronding van het waterproject Lemen Metahora heeft een staartje gekregen. De boerengemeenschap, overtuigd van zijn kunnen en meer bewust van de mogelijkheid zelf de toekomst van hun kinderen te beinvloeden, heeft het initiatief genomen om een schoolproject te starten. De kinderen gaan tot heden niet naar school door ontbreken van infrastructuur en de grote afstand tot primary school in de dorpskern Lemen. Geen opleiding betekent al op jonge leeftijd meehelpen op het land en vee hoeden. De onderwijsautoriteiten in de regio hebben geen plannen en geen budget om ter plaatse een basis school te bouwen, maar staan zeer positief ten opzichte van het plan. Als de lokale gemeenschap volgens de geldende richtlijnen een gebouw neer weet te zetten, dan zorgt de onderwijsautoriteit voor onderwijzers en leermiddelen.

19sp1

De aan via Public Health aan SMEG gevraagde financiele ondersteuning ging ver boven onze begroting, maar past perfect binnen onze doelstelling: onderwijs met name ook aan meisjes. Na intensief overleg binnen ons bestuur en met enkele donors was de door allen gedeelde overtuiging, dat we dit project van 25.000 E zouden moeten ondersteunen. Begin 2019 waren de nodige gelden o.a. door- met instemming van de betreffende donoren- verschuiving van geoormerkte bedragen bijeengebracht en konden we Public Health van St Lukes Hospital en de lokale gemeenschap groen licht geven. We hopen, dat de bouw van het schooltje nog voor het regenseizoen zal kunnen starten.

19sp2

school

Betreffende het project, bouw van een primary school in Lemen Metahora,moet vermeld, dat de genoemde politieke onrust leidde tot uitstel van de constructie tot na het einde van het regenseizoen en de oogst in januari 2020. De offertes van drie verschillende aannemers op basis van de aanbesteding (tekeningen plus geraamd budget van de hand van Ato Temesgen voornoemd) waren boven de begroting en hadden een min of meer open eind. Uiteindelijk is besloten, dat de public health afdeling in persoon van de civil engineer Temesgen het project zal leiden en de diverse benodigde vaklieden zal inhuren. De derde, geheel onverwachte factor die tot uitstel leidde, was de forse regenval in februari j.l., geheel buiten het seizoen (climate change?). Ik bezocht het betreffende dorp Lemen met de genoemde betrokkenen en de bouwmaterialen bleken grotendeels geleverd, zij het dat Lemen na de regenbuien per auto vrijwel onbereikbaar is. Ondanks dat waren ook de betonblokken voor het optrekken van de muren al grotendeels ter plaatse. De vrachtwagen voor dit transport was inmiddels in de modder vastgelopen, dus werd het laatste deeltraject in kleinere porties door een Toyota pick-up uit gevoerd. Ter plaatse hebben we met piketpaaltjes de omtrek en het waterpasniveau van de fundering aangegeven. De ingehuurde, ervaren metselaar bleef achter om direct met behulp van de door dorpelingen geleverde unskilled labour aan de slag te gaan. Eigenlijk leek nu niets de afbouw van het schooltje voor het begin van het echte regenseizoen (eind juni) meer in de weg te staan. De oplevering, aanvankelijk gepland in juni 2019, zal dus hopelijk nu een jaar na dato gerealiseerd worden. De driezits bankjes voor de leerlingen en tafels/stoelen voor de onderwijzers met door de overheid voorgeschreven maten en constructie worden in de ziekenhuisworkshop gemaakt. We hopen, dat de financien voor dit project deels door de Soroptimisten Achterhoek kunnen worden gegenereerd. Echter ook in Oost Afrika, inclusief Ethiopie, is nu het Corona virus opgedoken en niemand kan voorspellen hoe dit uitpakt. Afbouw van de school is misschien bij lange niet de eerste prioriteit als het Corona virus tot een humanitaire ramp in het geplaagde continent leidt.

20zh

Voltooiing en ingebruikneming van primary school te Lemen Metahora. In Lemen is in 2018 een 'veilig water project' afgerond. Zoals altijd bij door onze stichting ondersteunde projecten op initiatief van en met daadwerkelijke inbreng van de lokale bevolking. Het succes van dit project leidde direct tot gezondheids- en tijdwinst (vrouwen en meisjes hoeven niet meer hele dagen water van ver te halen) en meer sociale cohesie bij de boerengemeenschap. Zij zien vervolgens ook betere toekomstperspectieven voor hun kinderen. De 'elder' (leiders) bouwden een simpel onderkomen om de jeugd kennis te laten nemen van het basale onderwijs, zoals dat in groep 1 en 2 wordt gegeven. Zij wilden echter hoger reiken en vroegen onze stichting hulp bij het bouwen van een primary school. Dankzij zeer genereuze financiële hulp van onze donoren kregen we de forse begroting rond. Na divers uitstel vanwege politieke onrust, coivid 19 en sprinkhanenplagen werd tot ieders grote voldoening de school in december officieel geopend. Ook de inventaris is vrijwel compleet geleverd en de school functioneert nu. Een veelzeggend fotoverslag hierbij. 

schlem1

schlem2

schlem3

borehole

In het St Luke s Hospital maakte ik kennis met Sr. Catherine van de Franciscan Sisters of St Elisabeth, die sinds drie jaar de verantwoordelijkheid hebben om in Gagura Bora een primary school tot grade 8 en een kliniekje draaiend te houden. Gagura Bora is een dorpje in een zogenaamde settlement area, waar in de 80er jaren van de vorige eeuw vanwege ernstige hongersnoden bewoners uit diverse regio s zijn ondergebracht. De onderlinge cohesie tussen de diverse stammen is nog steeds minimaal en de school en de kliniek zijn daarom des te belangrijker als bindende factor. Grootste probleem van de Sisters is de afwezigheid van veilig water in school (550 leerlingen) en kliniek.

20bh1

De ziekenhuisingenieur heeft met mij de locatie en bodemgesteldheid beoordeeld en zeer geschikt bevonden voor een bore hole. Gezien de redelijk goede bereikbaarheid over de weg is transport van een boorinstallatie geen probleem. Ik heb Sr. Catherine gevraagd een aanvraag voor dit veilig water project bij ons in te dienen. De kosten van een borehole zijn fors in vergelijking met een water protection project (geschat zo n 12.000 E), maar hier zeer welbesteed. Gezien de matige voedingstoestand van de kinderen zijn schooltuinen met irrigatie veelbelovend en er is al een vergevorderd project in de zin van een broodbakkerij (gebouwtje en bakkersoven zijn ter plekke). Beide activiteiten zijn afhankelijk van een royale en veilige watervoorziening. Dit project kan tevens een brug vormen voor meer onderlinge saamhorigheid van de verschillende bevolkingsgroepen en hen doen inzien, dat ook zij in goede samenwerking een betere toekomst tegemoet gaan.

20bh2

opleiding verloskundigen

In Ethiopie is nog steeds een tekort aan goed opgeleide verpleeg- en verloskundigen. De Nursing and Midwifery College van het St Luke s Hospital is van regeringswege gevraagd,verplicht de capaciteit uit te breiden tot een intake van 45 leerlingen, half verpleeg- en half verloskunde, per jaar. Tot twee jaar geleden werden ieder jaar twee of drie verloskundigen gesponsord door de Nederlandse Stichting Adopt a Midwife. Deze stichting is opgeheven en ons bereikte een dringend verzoek van het College en het St Luke s Hospital om twee veelbelovende leerlingen, afkomstig uit armlastige gezinnen, te sponsoren. Gezien onze goede ervaringen met ziekenhuis en opleiding, - de afgestudeerden zijn bovengemiddeld in kennis, kunde en attitude (zeer betrokken en patientgericht)- heeft het SMEG bestuur, mede in overleg met enkele donateurs, besloten deze aanvraag te honoreren. Ik heb kennis gemaakt met Mulenesh en Lyerus, voor wie SMEG de driejarige opleiding financieel mogelijk heeft gemaakt. De schooldirecteur Ato Moges zal ons (half)jaarlijks een voortgangsrapport omtrent hen doen toekomen.

verlos