Jaarverslag 2017

Algemeen overzicht

De stichting was het afgelopen jaar actief betrokken bij diverse projecten in Ethiopie. Financiele ondersteuning van deze projecten werd mogelijk gemaakt door zeer royale donaties van de Van Leeuwen stichting, KOOK kringloopwinkel in Alkmaar, Michiel Lowenberg foundation, stichting tweede Ronde te Akersloot, stichting Luthers Diaconessen Fonds en Keerpunt, kringloopwinkel te Heiloo. Ook ontving onze stichting soms zeer aanzienlijke donaties van prive personen. Dankzij genoemde vrienden van SMEG werden duurzame initiatieven ontplooid, die met name de gezondheid en toekomstmogelijkheden van de arme boerengemeenschappen ten goede komen.

Helaas is de politieke situatie sinds 2015 moeizaam. De problemen van corruptie en dictatuur door een kleine minderheid van de bevolking (inmiddels ruim 100 miljoen mensen) zijn verre van opgelost. Ieder hoopt op een vreedzame transitie naar een meer democratisch bestel, maar tot heden zijn ongeregeldheden en gewelddadig optreden van leger en politie aan de orde van de dag. Onze projecten zijn basaal en bestendig, maar door uitnemen van internet en de politieke onrust in S.W.Shoa ( adherentiegebied van St Lukes Hospital) gedurende het eerste halfjaar van 2017 zijn de geplande twee veilig water projecten achter op schema.

Ik, Hans Doornbos - in de rol van voorzitter van SMEG- en mijn vrouw Mieke, bezochten in Januari j.l. Wolisso en het St Lukes Hospital. Persoonlijke banden met de General Manager van het ziekenhuis (Sr Clara), hoofd Public Health (Ato Desalegn), Abdiwaq weeshuismoeder en social worker (resp. Woizero Birtukan en Sori Hailemariam), en het hoofd van de Wolisso Medical Clinic (Ato Abera) werden aangehaald. Overal wachtte ons een hartverwarmend en gastvrij (gastronomisch) onthaal.

Toen ik in september 2016 het Abdiwaq weeshuis bezocht was er een acute noodsituatie met name ontstaan door van regeringswege abrupte wijzigingen in adoptiebeleid. Een toestroom van baby s (veertien jonger dan een jaar) kon onmogelijk met het bestaande budget van de dure babyvoeding/melk worden voorzien. Dankzij door de Van Leeuwenstichting gedoneerd en geoormerkt geld was over het afgelopen jaar met name de voedingstoestand en gezondheid van deze zeer jonge weesjes gewaarborgd. De weeshuisstaf en kindertjes, de gebouwen en de voorraden zagen er patent uit; de formeel door regeringsaccountant gefiatteerde financien waren op orde, met een batig saldo over het afgelopen boekjaar. Ato Abera, succesvol gesponsord en in juli 2017 afgestudeerd als tandarts (eerder al gekwalificeerd als verloskundige en health officer), heeft in september j.l. met door particulieren en de kringloopwinkel KOOK geoormerkt geld een prive kliniek gestart. De kliniek is zeer voortvarend en degelijk opgezet, geeft aan vijf mensen werk en de patiƫnten worden behandeld volgens het principe betaling naar draagkracht. Na vier maanden worden de lopende kosten (huur, salarissen, reagentia e.d.) gedekt, zij het dat Abera vooralsnog geen inkomsten voor zichzelf genereert. Patienten zijn zeer tevreden over de benadering, expertise en behandeling, zodat ik aanneem, dat de kliniek verder succesvol zal draaien. Binnen een jaar hoopt Abera het pakket met tandheelkunde uit te breiden, maar de hiervoor benodigde investering moet eerst zelf worden verdiend.

De kernactiviteit van SMEG blijft : betrouwbaar drinkwater , incl. water voor lichaamshygiene en wassen van kleding (en zo mogelijk water voor vee en irrigatiedoeleinden) voor boerengemeenschappen. Zoals gezegd zijn werkzaamheden op het platteland door politieke onrust belemmerd en pas na het einde van de oogsttijd in december is het eerste van de twee voor 2017 geplande en gefinancierde projecten begin 2018 gestart en inmiddels succesvol afgerond. We waren zeer welkome gasten bij de officiele opening en waren diep onder de indruk. Enkele honderden blije en dansende/zingende dorpelingen van baby s tot grijsaards bereidden ons een onvergetelijke dag.

Ook bezocht ik met Ato Desalegn (hoofd Public Health) het dorp, waar het volgende project inmiddels is begonnen. Wederom een goed georganiseerde gemeenschap en een technische uitdaging qua waterbeheer. Met veel enthousiasme toonde Desalegn de aanpak, zoals die in goed overleg en met suggesties van de bewoners is vastgesteld. Het betreft hier een bevolking van meer dan 1500 mensen en veel vee, die met name aan het eind van het droge seizoen van deze watervoorziening afhankelijk zijn. Succes en de duurzaamheid van dergelijke projecten worden grotendeels bepaald door de betrokkenheid, zelfwerkzaamheid en uiteindelijke verantwoordelijkheid van de lokale bevolking, die de watervoorziening in eigendom houdt.

Gezien de momenteel stabiele situatie verwachten we, dat het komen halfjaar nog twee shallow boreholes kunnen worden gerealiseerd. Financiering hiervan is mogelijk met het huidige budget van SMEG dankzij opnieuw een belangrijke donatie van de stichting Van Leeuwen.

Hoewel dit niet een kernactiviteit is, heeft de stichting gefaciliteerd in het sponsoren van een 3-jarige verpleegkundige opleiding van een geschikte doch armlastige kandidaat aan het St Lukes College of Nursing, dankzij geoormerkt geld van de stichting Luthers Diaconessen Fonds.

Het bestuur van SMEG heeft tweemaal het afgelopen jaar vergaderd, met name over lopende en aangegane verplichtingen en hoe die te financieren. Op de septembervergadering verliet mevrouw L. Lute op haar verzoek het bestuur. Haar grote inbreng en enthousiasme zullen worden gemist, maar zijdelings blijft zij ongetwijfeld bij SMEG en Ethiopie betrokken. Haar plaats werd op dezelfde zitting met algemene stemmen ingenomen door de heer R.H.C.Winter te Bergen.

Het bestuur is overtuigd van de zin van voortgaande bemoeienis met Ethiopie, waar het kleinschalige projecten betreft. Elke euro door gulle gevers gedoneerd wordt ingezet voor de zeer arme niet-stedelijke bevolking. Het komende jaar zullen zeker waterprojecten onze aandacht blijven houden, evenals morele en zo nodig financiele bijstand van het Abdiwaq weeshuis in Wolisso. Weinig kapitaalsintensief zullen we het komend jaar hopelijk boerengemeenschappen kunnen ondersteunen met het opzetten van schooltjes. Grotendeels zelfbouw, maar qua dakbedekking is financiele hulp nodig. Is zo n primary school eenmaal opgericht, dan wordt van regeringswege onderwijzend personeel aangesteld en betaald. Dit geeft ook de kansarmen na grade 8 toegang tot verder onderwijs.

Financiele Status

In 2017 is 33.527,93 euro aan donaties ontvangen. Er is 30.601,05 euro aan nieuwe projecten uitgegeven in 2017. Het positieve saldo van 2.926,88 euro heeft het vermogen van de stichting doen toenemen van 9.369,84 euro naar 12.296,72 euro.

Besproken en goedgekeurd op de algemene bestuursvergadering gehouden op d.d. 30 januari 2017