Jaarverslag 2020

Algemeen overzicht

Ook het afgelopen jaar 2020 was SMEG actief in met name het gebied rond Wolisso, S.W. Shoa, Ethiopie. Onze basisvoorwaarden voor morele, technische en financiele steun bleven: de lokale bevolking neemt het initiatief en participeert actief in door hen voorgestelde projecten. Door SMEG ondersteunde projecten dienen gezondheid, onderwijs en zelfbeschikking van de betreffende gemeenschap te verbeteren. Hierbij is vooral de emancipatie van vrouwen en meisjes essentieel.

De in 2019 verslechterende algemene politieke situatie leidde in 2020 tot een burgeroorlog. De deelstaat Tigray (met een bevolking van slechts 15 procent van de in totaal 110 miljoen inwoners van Ethiopie) had tot de komst van de nieuwe regering onder premier Abiy Ahmed praktisch alle politieke en financiele touwtjes in handen. Een meer evenredige verdeling van functies in het leger en het politieapparaat over de deelstaten, en de beknotting van hun oververtegenwoordiging in grote bedrijven stuitte op veel verzet en subversieve acties van de Tigreeers. In de loop van 2020 leidde deze situatie tot een burgeroorlog met zelfs bemoeienis van buurstaat Eritrea. Deze nog steeds voortdurende oorlog en de daaraan onlosmakelijk verbonden wreedheden jegens de burgerbevolking leiden tot massale vluchtelingenstromen naar buurlanden. De bouw van de ‘Renaissance Dam’ in de Blue Nile geeft spanningen omtrent waterverdeling en historische rechten met Soedan en Egypte. Ook covid19 en sprinkhanenplagen dragen hun steentje bij aan al deze ellende. Dat wij de boerengemeenschappen, die onze hulp zo nodig hebben in deze benarde omstandigheden, niet in de steek mogen laten is evident.

Onze voorzitter, Hans Doornbos, gynaecoloog, was wederom voor een aantal weken klinisch werkzaam in de Vision Maternity Clinic te Bahar Dar en doet verslag van zijn bevindingen bij het evalueren van lopende projecten.Natuurlijk gebruikte ik de mogelijkheid na voltooiing van mijn tour of duty in Bahar Dar om aansluitend vrienden en collega’s in Wolisso en het St Luke’s Hospital te bezoeken. De goede relaties met Sr. Clara, managing director, Ato Desalegn , hoofd public health en Ato Temesgen, civil engineer, verbonden aan genoemd ziekenhuis, werden gecontinueerd en uitgediept.

Ik sprak met de beide door SMEG gesponsorde leerlingen aan de College of Nursing and Midwifery van het ziekenhuis. Fijn om te zien hoe gemotiveerd beide jonge vrouwen zijn om de hun geboden kans ten volle te benutten. Helaas is de school gedurende een half jaar vanwege nationaal opgelegde covid19 beperkingen gesloten geweest, maar in januari 2021 is de opleiding gelukkig weer opgestart.

verlos1

In september 2020 was het groot feest in Wolisso en met name Lemen Metahora: na lang oponthoud in de constructiefase door overmacht was er eindelijk de officiele ingebruikneming van de primary school. Massaal toegelopen dorpsoudsten en gezinnen vierden de realisatie van hun concrete wens tot opleidingsmogelijkheid voor dochters en zonen. Officials van de woreda en met name de education department hielden stimulerende toespraken. De school functioneert sindsdien, waarbij nog enkele items van inventaris etc. in de ‘pipeline’ zitten. Als ook deze puntjes op de i zijn gezet verwacht ik dezer dagen van Ato Desalegn de formele verantwoordingen, zowel inhoudelijk als financieel. De begroting is niet overschreden en voor de twee jaar vanaf oplevering en ingebruikstelling zal de Soroptimisten Club Achterhoek eventuele kleine restposten voor aanschaf van schoolmiddelen en dergelijke financieren.

schlem1

In het St. Luke’s Hospital maakte ik kennis met Sr. Catherine van de Franciscan Sisters of St. Elisabeth, die sinds een jaar of drie verantwoordelijk zijn voor het functioneren van een ‘grade 8 primary school’ en een kliniekje te Guagora Bora. In het jaarverslag 2019 heb ik uitgebreid stilgestaan bij zin en noodzaak om de achtergestelde vrijwel vergeten bevolking ter plaatse bij te staan. Zoals in de uitgangspunten van SMEG gesteld betreft het een plaatselijk initiatief met als doel gezondheid en onderwijs te verbeteren/faciliteren. Er is geen veilig drinkwater, noch water voor sanitatie en irrigatie. Gezondheid, scholing, verbetering van landbouwmethoden en stimulering van de lokale middenstand (broodbakkerij) hangen sterk met dit project samen.’

Voor SMEG is dit een financieel groot (begroting 30.000 E!), maar ook een heel uitdagend en noodzakelijk project: op grote diepte aanboren van een waterhoudende aardlaag met voldoende opbrengst om alle deelprojecten via aan te leggen leidingen van water te voorzien. De complete projectomschrijving staat in het jaarverslag van 2019.

wpgb1

Om de financiering rond te krijgen werden diverse grote sponsors benaderd, te weten: kringloopwinkels KOOK te Heiloo en Muttathara te Castricum, alsook de Michiel Lowenberg Foundation en de Van Leeuwen Stichting. Dankzij hun buitengewoon royale steun en zeker ook van een aantal trouwe donoren lukte dat boven verwachting. Hoewel ‘Wilde Ganzen’ graag aan dit project had deelgenomen was hun budget voor 2020 vanwege covid19-noodhulp al overschreden en kon ons werk niet wachten tot het lopende jaar. Door toeval was de aannemer met de zware boorinstallatie niet ver van Guagora Bora aan het werk en kon aansluitend op onze locatie starten. Betreffende apparatuur kan de plaats alleen in het droge seizoen bereiken, dus ging men voortvarend aan de slag. Tot heden gaat alles voorspoedig en voor het begin van 2021 is reeds tweederde van het project gerealiseerd en betaald. Nu is nog het wachten op de bacteriologisch/ chemische analyse van een watermonster. De enige zorg is overschrijding van de WHO fluoride norm. Dit is nogal eens een probleem op de Ethiopische hoogvlakte. Water is dan nog steeds heel waardevol en op veel terreinen ( sanitatie, broodbakkerij, irrigatie en kliniek) goed bruikbaar, maar mag niet gedronken worden. Een nabij gelegen ‘low output spring’ kan in dat geval benut worden voor enkel drinkwater.

Samenvattend is in 2020 de bouw en ingebruikname van de primary school te Lemen Metahora succesvol gerealiseerd. De eindrapportage wordt binnen afzienbare tijd verwacht. Twee veelbelovende jonge vrouwen zijn gesponsord voor de driejarige opleiding tot verloskundige. De start van het grote waterproject en alle daarmee samenhangende deelprojecten is gemaakt en verloopt tot heden voorspoedig. De financiering van het totaal is rond en tweederde al gefactureerd. Dit is mogelijk gemaakt door de steun van genoemde particulieren, stichtingen en kringloopwinkels. Er is een batig saldo, vooral voor de eindfinanciering van Guagora Bora en ook deels al toegezegd voor sponsoring van verloskundige opleidingsplaatsen van mogelijk drie niet draagkrachtige vrouwelijke ‘high potentials’. Gezien de moeizame situatie in Ethiopie in velerlei opzichten blijft SMEG, zolang het saldo dat toelaat, actief in de omgeving van Wolisso.

Financiele Status

balans2020